Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

-ULUSLARARASI ÖĞRENCİ- KESİN KAYIT EVRAKLARI-

 Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ancak olası değişiklikler http://student.comu.edu.tr  web sayfasından duyurulur. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgelerde eksiklikler bulunursa kesin kayıt yapılmaz.

Adaylar kayıt sırasında online başvuru ekranından yükledikleri belgelerin aslını veya onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır.  

 1- Lise Diplomasının aslı ve yabancı bir dilde ise Lise diplomasının onaylı Türkçe çevirisi. (Apostil Şerhli)

2- Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

3- Not durum belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi. (Lisedeki tüm sınıflarda alınan derslerin not dökümü içermelidir.)

4- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi. (Adayların Türkiye’de yasal ikametine, Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup; adaylar ülkelerine ait süreyi, konsolosluklardan, internetten veya İl Göç İdaresinden öğrenebilirler.)

5- TÖMER Belgesi, C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri zorunludur. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenci ÇOMÜ-TÖMER ile iletişime geçer.

6-Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi (Varsa)

7-  Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

8- Mavi kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi.

9- Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.)

10- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge.

11- 18 yaşından küçük olan adayların muvafakatname belgesi ve Türkçe tercümesi. Belgede eğitim ve ikamet izni alabilmesi açıkça belirtilmeli ve apostil şerhli olmalıdır)

(1) Özel kanunlardaki hükümler hariç yabancı çocuğa ilişkin iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar gözetilir.

a) Ortak velayet durumunda anne ve babanın birlikte muvafakati aranır. Eşlerden biri ve çocuk ayrı ülkelerde ise çocuk için başvuruda bulunan anne ya da babadan, diğer eşin bu taleple ilgili muvafakati istenir.

b) Velayetin kendisinde olduğunu belgeleyen anne ya da baba, işlemleri tek başına yapabilir.

c) Yasal temsilci ile çocuğun farklı ülkelerde olduğu durumda, yasal temsilcinin yetkili makam huzurunda verilmiş onayı ve refakatçinin çocuğun bakımını üstlendiğine ilişkin taahhüdünün olması kaydıyla, çocuğun refakatine bırakıldığı kişiye çocuk hakkında işlemleri yapma hakkı tanınır. Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük ise  doğum belgesi, muvafakatname, gerekli durumlarda ebeveynin ölüm belgesi ve mahkeme kararının aslının yanında fotokopileri ile ibraz etmeleri gerekmektedir.( bu belgelerin başvuru sahibi yabancının ülkesinden ya da konsolosluğundan Türkçe Apostil şerhli olması gerekmektedir.) Bu kapsamda;

1- Evli olan ancak ebeveynlerinden sadece biriyle ülkemize gelecek olanların ülkesinde kalacak ebeveyninin muvafakatinin (Vize/vize muafiyeti süresinden fazla kalmaları halinde ikamet izni almasına onay verdiğine dair şerh bulunacak şekilde) alması

2- Ebeveynlerinden birinin ölmüş olması halinde ölüm raporunun getirilmesi,
3- Ebevenlerinden birine ulaşılamaması veya boşanmış olmaları halinde çocukla ilgili tüm velayet haklarının diğer ebeveynde olduğunu gösteren onay usulüne uygun belge ya da gaiplik kararının getirilmesi, 
4-Yine evlilik dışı birliktelikten doğan ve bu nedenle baba isminin kayıtlarda bulunmaması durumunda çocukla ilgili tüm velayet haklarının anne de olduğunu gösteren onay usulüne uygun belgenin getirilmesi,

5- Söz konusu işlemlerde çocuğun ebeveynlerinin kim olduğunu gösteren kimlik belgesi ya da doğum belgelerinin görülmesi halinde müracaatlarının işleme alınması gerekmektedir.

12- Ortaöğretiminin tamamını KKTC’de bitiren KKTC Uyruklu adayların GCE ALevel sınav sonuç belgesinin aslı.

13-Yurtdışında eğitimini tamamlayan uyruğundan biri TC olan çift uyruklular ile TC uyruğunda bulunanlardan Yurtdışı giriş-çıkış belgesi.

14-Kabul Mektubu

15-Online Kayıt Formu