YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dahilinde başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi uyarınca Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında değiştirilen Yurt dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir.     

Tanımlar

            MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a)Birim: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,

b)KKTC:  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

c)TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü;

d)Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e)Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

f)Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g)Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

h)MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

i)GCE AL: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki orta öğretimden mezun olan öğrencilerin sınav sonucunu,

j)ÇOMÜ-YÖS : Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı

k)OÖNO   : Orta Öğretim Not Ortalamasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 5-

1) Uluslararası Öğrenci Kabul edilecek ön lisans ve lisans programları ile bu programlara ayrılacak kontenjan önerileri her eğitim öğretim yılı için Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir.

2) Yurt dışından öğrenci kabulü için ülke/ülkelere göre kontenjan ayrılabilir.  Ülke/ülkeler için ayrılacak kontenjanlar Üniversite Senatosunca belirlenir ve öğrenci alımı ilanında yer alır. Ülke/ülkeler veya programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve/veya başvurusu olmayan kontenjanlar diğer program ve/veya ülke kontenjanına  aktarılabilir veya ülke/ülkeler kontenjanları kaldırılabilir.

Başvuru ve Tercih

-Başvuru

MADDE 6- (1) Başvuru İşlemlerinde Aşağıdaki Usul ve Esaslar Uygulanır;

Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

   b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

 başvurularının kabul edilmemesi.

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.

- Tercih

MADDE 7- (1) Tercih İşlemlerinde Aşağıdaki Usul ve Esaslar Uygulanır;

1) Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kontenjanlara; usul ve esasları yine Üniversite Senatosunca belirlenen, ülkelerin kendi ulusal sınavları ve/veya uluslararası sınavlar (Ek-1), Üniversitemiz tarafından yapılan sınav, Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları ve ÖONO biri veya birkaçı ile öğrenci kabul edilir,

2) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama getirilmez, ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. Adayların bu sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir,

3) Adayların başvuracakları programa eşdeğer veya yakın bir alan ve/veya koldan mezun olması istenebilir,

4) Yurt dışından öğrenci kabulünde aşağıdaki Tablo-1 ile belirlenen yöntem, sınav ve şartları ile en az minimum puanların biri veya birkaçı kullanılabilir. Her Akademik Yıl için sınav türlerinde uygulanacak en az puan türü Senato tarafından belirlenir.

TABLO 1. Öğrenci Kabulünde Değerlendirmeye Alınabilecek Sınav ve Yöntemler

Sınav veya Yöntem

Ortaöğretim Not Ortalaması

(OÖNO)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ÇOMÜ-YÖS)

Türkiye'deki Üniversiteler Tarafından Yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları

Bu Listede Olmayan ve Üniversite Tarafından Kabul Edilecek Diğer Sınavlar

5) Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır,

6) Eğitim birimleri kendilerine başvuracak adaylar için belirlenen sınavlardan bir veya birkaçını koşul olarak ayrıca belirtebilir,

7) Başvuru tarihleri ve koşulları üniversitemiz web sitesinde ilan edilir ve bu ilanın web sitesinde yayınlandığına ilişkin de günlük gazetelerde duyuru yayınlatılabilir.

Yetki

MADDE 8-

1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemizi seçmelerine imkan sağlamak üzere Ülkemizi ve Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak, yurt dışı eğitim fuarlarına katılmak ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Rektör oluru ile Üniversite bünyesinde “Uluslararası Öğrenci Ofisi” oluşturulur,

2) Üniversitemiz kontenjanlarına müracaat eden adayların evrak değer işlemleri ile ilgili değerlendirme yapmak, kesin kayıt ile yedek kayıt hakkı kazananları belirlemek ve ilan edilmesini sağlamak amacıyla Rektör oluru ile Üniversitemiz bünyesinde bir Uluslararası Öğrenci Kabül Komisyonu oluşturulur,

3) Uluslararası Öğrenci işlemlerini koordine etmek üzere Rektör tarafından Uluslararası Öğrenci Koordinatörü görevlendirilir,

4) Uluslararası Ofis Koordinatörü aynı zamanda ÇOMÜ-YÖS veya benzeri diğer öğrenci sınavlarını yapmakla görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerleştirme, Sonuçların Duyurulması, Kayıt ve Öğrenime Başlama

Başvuru Süreci

MADDE 9- 

1) Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır,

2) Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle sunulur.

Değerlendirme Ölçütleri ve Yerleştirme

MADDE 10- 

(1) Değerlendirme Ölçütleri ve Yerleştirme işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

1) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz,

2) Değerlendirmede göz önüne alınacak üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile başvuruların değerlendirmeye alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken minimum puanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilir,

3) Değerlendirmede dikkate alınacak sınav ve diploma notları kullanılarak bir “merkezi yerleştirme puanı” hesaplanır ve adayların yerleştirme işlemleri bu puan temel alınarak yapılır,

4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez,

5) Bir program için ilan edilen kontenjana kabul edilecek öğrencilerin farklı ülkelerden olması dikkate alınabilir,

6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır,

7) Adayların kaç adet tercih yapabileceği Senato Kararı ile belirlenerek her yıl için ilan edilir,

8) Tercihler online olarak yapılır. Başvuruda istenen evraklar sisteme taratılıp kaydedilir. Bu evrakların onaylı suretleri veya asılları kesin kayıtta teslim edilir,  

9) Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sıraları esas alnır. Aldığı puana göre herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölüme asıl ya da yedek listesinde yer alamaz,

10) Başvurdukları bölümün kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan a aday kazanmış olduğu bölüme belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırır. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder,

11) Üniversitemiz kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen üniversitemizin yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir,

12) Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik olan veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları/yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır,

13) Senato Kararı ile programa müracaat eden adaylar arasından belli sayıda yedek aday da ilan edilebilir,

14) Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

Kayıt

MADDE 11 – Yapılan değerlendirme sonucu yerleştirilen ve kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversitemizin web sitesinde ilan edilir ve ilan metnindeki esas ve usullere göre kendilerine gönderilecek kabul mektubuyla beraber kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kesin kaydını yaptırır. Kayıt için başvurunun öğrenim vizesi alınmış pasaport ile yapılması zorunludur. Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

Eğitim  Öğretim

MADDE 12–

1) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe düzey belirleme sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Kayıt olan her adayın bu sınava girmesi zorunludur (lise eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar ve Yunus Emre Enstitüsü ya da YÖK bünyesindeki devlet üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik başarı belgesi olanlar hariç). Güz ya da Bahar dönemi sonunda yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında C1 düzeyinde başarılı olan adaylar kendi bölümlerinde öğrenimine başlar,

2) Türkçe sınavından başarılı olamayan veya muaf olma kriterlerini taşımayanlara Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri Üniversitemiz TÖMER Müdürlüğü tarafından yapılır,

3) Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getiremeyenlere 1 yıl daha ek süre verilir, ek süre sonunda da üniversitemiz tarafından Türkçesinin yetersiz görülmesi durumunda kaydı silinir,

 4) Yabancı dille eğitim veren (% 30 veya % 100) programlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği”nin 8. Maddesinin (c) bendine göre; “Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir”,

4) Üniversiteye kayıt olduktan sonra Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğünden yabancı kimlik numarası alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Ücret

MADDE 13 –

1) Uluslararası öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın üçüncü maddesine istinaden Üniversite Senatosu tarafından belirlenir,

2) Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürebilecek düzeye getirebilmek amacıyla, koşul ve ilkeleri Üniversite Senato’sunca belirlenecek maddi bir güven miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

Sağlık

MADDE 14- (1) Kayıt yaptıran öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası imkanlarından yararlanabilmeleri için;

1) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öğrenim gören Uluslararası öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin kendileri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir,

2) Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır,

3) Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. 

Ek Hükümler

MADDE 15- Bu Yönergenin Kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Üniversite Senatosu; ilgili Kanun, Yönetmelik, Yükseköğretim Genel Kurul Kararları ve bu Yönerge hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile gerekli düzenlemeler yapabilir. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin yeni düzenlemeler yapabilir.

MADDE 16 – Yurt dışından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, bu yönergede belirtilmeyen; başvuru/yerleştirme işlemleri ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Kararlarına, eğitim öğretim ile ilgili konularda;

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans, Lisans  Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretimi Yönergesi” ve “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim – Öğretim Yönergesi hükümlerine göre işlem görürler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 17-

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca 13/12/2013 tarihinde kabul edilen “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)