Başvuru Kılavuzu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 AKADEMİK YILI

LİSANS-ÖNLİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT, KABUL VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

 

            AMAÇ

Bu esasların amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi doğrultusunda, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için Yurtdışından Öğrenci alım esaslarını belirlemektir.

 BAŞVURU  ŞARTLARI

Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar;                                                                                                                 

 a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,  (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç])

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyrukluların, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvurularının kabul edilmesi,

Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar;

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC  uyruklu olanların  (orta öğreniminin  (lise)  tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  (a maddesinin 4  numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (orta öğreniminin (lise) tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

6) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç)

7) Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda usulsüz işlem yaptıkları saptananların,

8) Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin, başvurusu kabul edilmez.

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.

Uyruğundan biri TC olan çift uyruklular ile TC uyruğunda bulunanların lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) görmeleri halinde yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuran adaylardan,

- Yurtdışında bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla yurtdışındaki bir liseden diploma alan adayların yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde başvuruları  kabul edilmeyecektir,

- Yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar bağlamında ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını desteklememesi halinde bu diplomalar ile de yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesindeki başvurularına işlem yapılmayacaktır,

                              ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  KABUL VE KAYIT TAKVİMİ 

Uluslararası Öğrenci Online Başvuru Tarihleri

          27 Haziran -03 Temmuz 2022

Yerleştirme Sonuçlarının İlan Tarihi

29 Temmuz 2022

Online  Kayıt Tarihleri

01 - 05 Ağustos 2022

Yüzyüze Kayıt Tarihleri(evrak asıllarının teslimi)

27 Eylül-07 Ekim 2022

TÖMER Sınavı

http://tomer.comu.edu.tr/ ilan edilecektir

 

 

 

GİRİŞ PUANLARI

1. Başvuran her adayın diploma notu (Lise ve dengi okullar) 100 üzerinden bir puana dönüştürülecektir. Bu puan sonucunda diploma notu en az 50 olan adayların başvurusu alınacaktır.

  2.Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi İçin;

  1- Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu

Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu en az 90/100 olması

Orta Öğretim (Lise) Diploma Notuna göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100’lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

 

 3.Mühendislik ve Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri İçin;

  1- Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu

Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu en az 70/100 olması

(Orta Öğretim (Lise) Diploma Notuna göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100’lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

 

4.Yabancı Dil ile Öğrenci Alan Programlar için;

           Yabancı dil sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi yabancı dil sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Yabancı dil sınavı ile öğrenci alan lisans programlarının sınav başvuru tarihi ve şartlarını ilgili birimin web sitesinde ilan edilir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu

http://yadyo.comu.edu.tr

(+90  286 ) 218 00 18 - 18011

 KONTENJANLAR

1. Uluslararası Öğrenci Kabul edilecek Tıp, Diş Hekimliği programlarımıza kontenjanlar her yıl Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50 sini aşmamak şartıyla, her eğitim öğretim yılı için belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir. Kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu onayı sonrası geçerlilik kazanacaktır.

2. Yurt dışından öğrenci kabulü için ülke/ülkelere göre kontenjan ayrılabilir.  Ülke/ülkeler için ayrılacak kontenjanlar belirlenir ve öğrenci alımı ilanında yer alır. Ülke/ülkeler veya programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve/veya başvurusu olmayan kontenjanlar diğer program ve/veya ülke kontenjanına aktarılabilir (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) veya ülke/ülkeler kontenjanları kaldırılabilir.

3.  Uluslararası Öğrenci Kabul edilecek ön lisans ve lisans programlarına ayrılan yurt dışından öğrenci kontenjanlarının her ülkeye eşit dağılımın sağlanması amacıyla, Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu en yüksek adayların ülkeleri arasında dağılımı yapılacaktır.

4.Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adayların, uluslararası öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’u aşılmayacaktır.

5.Kontenjanlar dolmadığı takdirde yeniden başvuru alınabilecektir.

  BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİ

1-Başvuru için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

2-Başvurular, Başvuru takviminde belirtilen 27 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihlerinde, UBYS-Üniversite Bilgi sistemi üzerinden, ÇOMÜ-Uluslararası Öğrenci Ofisinin sayfasındaki duyurulan linkten online olarak yapılır.

3-Öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri dolduracaklardır, belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. Tercihler online olarak başvuru sistemine yüklenen belgeler kontrol edildikten sonra geçerli sayılacaktır. Aday kullanıcı adı ve şifresini unutmamalıdır. Eksik yada yanlış bilgi ve belgeler başvuruyu geçersiz kılar.

4-Başvurularda pasaport numarası esas alınır. Aday pasaportundaki kimlik bilgilerini değiştirmeden, kısaltma yapmadan girmelidir.

5- Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

6-Lise Mezuniyet Notu’nu gösteren bir belge mutlaka yüklenmelidir.

7- Her aday en fazla toplam 5 (beş) farklı tercih yapma hakkına sahiptir.

8-Erkek adayların Ebelik Bölümüne tercih hakkı bulunmamaktadır.

9-Her adayın 100 üzerinden çevrilen not ortalaması Üniversitemizin sisteminde yer alan dönüştürme tablosuna göre yapılır (Başvuran adaylar mezun oldukları okullarda diploma notunun 100'lük sisteme çevirisini yaptırabilir veya 100'lük notunu belirtir dönüşüm tablosunu sisteme yükleyebilirler).

10-Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik ya da yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurular ve yerleştirme işlemleri “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” gereğince geçersiz sayılır.

 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYIT HAKKI KAZANMA

 (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  Üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanlarına yerleştirmede  Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu arandığından başvuru yapacak adaylar tercihlerini diploma notu ile yapmalıdır.

 1-Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

2- Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar, takvimde belirtilen tarihlerde başvuru linkinden sonuçları öğrenebileceklerdir. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara tebligat yapılmaz. Takvimde belirtilen tarihlerde online kayıtları yapılan adaylar kesin kayıt tarihlerinde evraklarının asıllarını şahsen teslim etmek zorundadır. COMÜ-Uluslararası Öğrenci Ofisi web sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

3-Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sırası esas alınır. Her iki puanın eşit olması halinde doğum tarihi daha küçük olana öncelik verilir.

4-Aldığı puana göre herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölümün asıl ya da yedek listesinde yer alamaz.

5-Başvurdukları bölümün kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday kazanmış olduğu bölüme belirtilen tarihlerde online kaydını yaptırır. Online kayıtta katkı payı-öğrenim ücretini ödeyen adaylar, kayda esas belgelerin asılları ile birlikte ilan edilen tarih ve yerde yüzyüze kaydını yaptırır. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan, başvuru koşullarını taşımadığı tesbit edilen, belgelerinde hata ve eksik bulunanlara katkı payı-öğrenim ücreti iade edilmez.

6-Yerleştirme sonuçları elektronik ortamda duyurulur. Kabul edilen adaylar, kendi başvuru sayfaları aracılığı ile kabul mektuplarını temin edebilirler.

7-Kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarından online kayıt esnasında güz yarıyılı katkı payı –öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın kayıt tarihlerinde veya kayıttan sonra yayınlanması halinde bir önceki yıl için Resmî Gazete’de yayımlanan Karara göre Üniversitemizce belirlenen katkı payı/ öğrenim ücretleri tablosunda yer alan Güz Yarıyılı katkı payları/öğrenim ücretleri alınacaktır. İlan edilecek Kararda yetkili makamlarca yapılacak değişiklikler nedeniyle ya da Üniversitemizce belirlenecek katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarından dolayı oluşacak farklar, takip eden Bahar Yarıyılında katkı payı/öğrenim ücreti ile birlikte alınacaktır.

8-Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik, yanlış beyanda bulunan ya da imzaları eksik adayların başvuruları / yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır. 

 KESİN KAYIT EVRAKLARI

 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ancak olası değişiklikler http://student.comu.edu.tr  web sayfasından duyurulur. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgelerde eksiklikler bulunursa kesin kayıt yapılmaz.

Adaylar kayıt sırasında online başvuru ekranından yükledikleri belgelerin aslını veya onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır.  

 1-Lise Diplomasının aslı ve yabancı bir dilde ise Lise diplomasının onaylı Türkçe çevirisi. (Apostil Şerhli)

 2-Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

 3-Not durum belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi. (Lisedeki tüm sınıflarda alınan derslerin not dökümü içermelidir.)

4- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi. (Adayların Türkiye’de yasal ikametine, Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup; adaylar ülkelerine ait süreyi, konsolosluklardan, internetten veya İl Göç İdaresinden öğrenebilirler.)

5- Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006 (IBAN:TR830001002294000170005006) 

 

6-TÖMER Belgesi, C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri zorunludur. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenci ÇOMÜ-TÖMER ile iletişime geçer.

7-Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği ve Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası.  (Kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde istenilen belgeler Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edilir).

8- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

9-Mavi kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi.

10-Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.)

11- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge.

12-18 yaşından küçük olan adayların muvafakatname belgesi ve Türkçe tercümesi. Belgede eğitim ve ikamet izni alabilmesi açıkça belirtilmeli ve apostil şerhli olmalıdır)

  (1) Özel kanunlardaki hükümler hariç yabancı çocuğa ilişkin iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar gözetilir.

a) Ortak velayet durumunda anne ve babanın birlikte muvafakati aranır. Eşlerden biri ve çocuk ayrı ülkelerde ise çocuk için başvuruda bulunan anne ya da babadan, diğer eşin bu taleple ilgili muvafakati istenir.

b) Velayetin kendisinde olduğunu belgeleyen anne ya da baba, işlemleri tek başına yapabilir.

 

c) Yasal temsilci ile çocuğun farklı ülkelerde olduğu durumda, yasal temsilcinin yetkili makam huzurunda verilmiş onayı ve refakatçinin çocuğun bakımını üstlendiğine ilişkin taahhüdünün olması kaydıyla, çocuğun refakatine bırakıldığı kişiye çocuk hakkında işlemleri yapma hakkı tanınır. Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük ise  doğum belgesi, muvafakatname, gerekli durumlarda ebeveynin ölüm belgesi ve mahkeme kararının aslının yanında fotokopileri ile ibraz etmeleri gerekmektedir.( bu belgelerin başvuru sahibi yabancının ülkesinden ya da konsolosluğundan Türkçe Apostil şerhli olması gerekmektedir.) Bu kapsamda;

1-Evli olan ancak ebeveynlerinden sadece biriyle ülkemize gelecek olanların ülkesinde kalacak ebeveyninin muvafakatinin (Vize/vize muafiyeti süresinden fazla kalmaları halinde ikamet izni almasına onay verdiğine dair şerh bulunacak şekilde) alması

         2-Ebeveynlerinden birinin ölmüş olması halinde ölüm raporunun getirilmesi,

         3-Ebevenlerinden birine ulaşılamaması veya boşanmış olmaları halinde çocukla ilgili tüm velayet haklarının diğer ebeveynde olduğunu gösteren onay usulüne uygun belge ya da gaiplik kararının getirilmesi, 

        4-Yine evlilik dışı birliktelikten doğan ve bu nedenle baba isminin kayıtlarda bulunmaması durumunda çocukla ilgili tüm velayet haklarının anne de olduğunu gösteren onay usulüne uygun belgenin getirilmesi,

        5- Söz konusu işlemlerde çocuğun ebeveynlerinin kim olduğunu gösteren kimlik belgesi ya da doğum belgelerinin görülmesi halinde müracaatlarının işleme alınması gerekmektedir.

13-Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi.(Apostil Şerhli)

14- Ortaöğretiminin tamamını KKTC’de bitiren KKTC Uyruklu adayların GCE ALevel sınav sonuç belgesinin aslı.

15-Tıp Fakültesi’ne kayıt olacak öğrencilerin Sağlık Kurulu Raporu.

16-Yurtdışında eğitimini tamamlayan uyruğundan biri TC olan çift uyruklular ile TC uyruğunda bulunanlardan Yurtdışı giriş-çıkış belgesi.

 

 TÜRKÇE DİLİ DÜZEYİ

 1-Kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe düzey belirleme sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Kayıt olan her adayın bu sınava girmesi zorunludur (Yunus Emre Enstitüsü ya da YÖK bünyesindeki devlet üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik başarı belgesi olanlar ve Lise eğitiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar hariç, belge geçerliliği iki yıldır.) TÖMER’in yaptığı Türkçe Yeterlik Sınavında C1 düzeyinde başarı gösteren her aday kazandığı bölümde öğrenimine başlar.

2- Türkçe sınavından başarılı olamayan veya muaf olma kriterlerini taşımayanlara Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri Üniversitemiz TÖMER Müdürlüğü tarafından yapılır. Belirlenen tarihlerde yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında C1 düzeyinde başarılı olan adaylar kendi bölümlerinde öğrenimine başlar.

3- Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar için de Türkçe Dil Düzeyi şartları geçerlidir.

YABANCI DİL YETERLİK DÜZEYLERİ (İngilizce-Almanca-Japonca-Arapça)

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar.(Bu sınavlara ait eşdeğerlikler komisyon tarafından belirlenir.) Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapan birimlere kaydolan öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları halinde ilgili Yönetmelik kurallarına göre yabancı dil öğrenimine devam ederler.

 Gelişmelere göre kayıt kabul ve yerleştirme sürecinde değişiklik yapılabilir. Gelişmeler ÇOMÜ-Uluslararası Öğrenci Ofisinin sayfasından duyurulacaktır. Duyurular adaylara tebliğ niteliğindedir.

 BİLGİ VE İLETİŞİM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Uluslararası Öğrenci Ofisi /Terzioğlu Kampüsü 

ÇANAKKALE – TÜRKİYE 

Tel: +90 286 218 00 18  Dahili : 10032-10033-10031          Fax:+90 286 218 14 36         

e-mail:  studentcomu.edu.tr

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)