BAŞVURU KLAVUZU 2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT, KABUL VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

 

 

AMAÇ

Bu esasların amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi doğrultusunda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Yurtdışından Öğrenci alım esaslarını belirlemektir.

BAŞVURU  ŞARTLARI

  1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar;

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyrukluların,

4) Yurt dışında 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) Yurt dışında 01/02/2013 tarihinden sonra ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

6) T.C.  uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ,

7) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

  1. Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar;

 

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC  uyruklu olanların orta öğreniminin  (lise)  tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) (a) maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  (a)  maddesinin 4  numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (orta öğreniminin (lise) tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (a) kısım  (2)  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

6) Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda usulsüz işlem yaptıkları saptananların,

7) Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

başvurusu kabul edilmez.

 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  KABUL VE KAYIT TAKVİMİ 

2020-2021 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Online Kayıt-Kabul Takvimi Başvuru Tarihleri 

22 Haziran-3 Ağustos 2020

 Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

14 Ağustos 2020

Kesin Kayıt Tarihleri

07-11 Eylül 2020

 

GİRİŞ PUANLARI

1. Başvuran her adayın diploma notu (Lise ve dengi okullar) 100 üzerinden bir puana dönüştürülecektir. Bu puan sonucunda diploma notu en az 50 olan adayların başvurusu alınacaktır.

2.Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi İçin;

  1- Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu

Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu en az 90/100 olması

Orta Öğretim (Lise) Diploma Notuna göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100’lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

 

3.Mühendislik ve Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri İçin;

  1- Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu

Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu en az 70/100 olması

(Orta Öğretim (Lise) Diploma Notuna göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100’lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

 

4.Yabancı dil ile Öğrenci Alan Programlar için;

           Yabancı dil sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi yabancı dil sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Yabancı dil sınavı ile öğrenci alan lisans programlarının sınav başvuru tarihi ve şartlarını ilgili birimin web sitesinde ilan edilir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu

http://yadyo.comu.edu.tr

(+90  286 ) 218 04 29

 

KONTENJANLAR

1. Uluslararası Öğrenci Kabul edilecek Tıp, Diş Hekimliği programlarımıza kontenjanlar her yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50 sini aşmamak şartıyla, her eğitim öğretim yılı için Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir (Tablo 1).

2. Yurt dışından öğrenci kabulü için ülke/ülkelere göre kontenjan ayrılabilir.  Ülke/ülkeler için ayrılacak kontenjanlar Üniversite Senatosunca belirlenir ve öğrenci alımı ilanında yer alır. Ülke/ülkeler veya programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve/veya başvurusu olmayan kontenjanlar diğer program ve/veya ülke kontenjanına Senato kararı ile aktarılabilir veya ülke/ülkeler kontenjanları kaldırılabilir.

3.  Uluslararası Öğrenci Kabul edilecek ön lisans ve lisans programlarına ayrılan yurt dışından öğrenci kontenjanlarının her ülkeye eşit dağılımın sağlanması amacıyla, Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu en yüksek adayların ülkeleri arasında dağılımı yapılacaktır.

 

 

BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİ

1-Başvuru için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

2-Başvurular, Başvuru takviminde belirtilen 22 Haziran 2020- 3 Ağustos 2020 tarihlerinde, ÇOMÜ-Uluslararası Öğrenci Ofisinin  sayfasındaki linkten online olarak yapılır.

3-Öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri dolduracaklardır, belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. Tercihler online olarak başvuru sistemine yüklenen belgeler kontrol edildikten sonra geçerli sayılacaktır. Eksik yada yanlış bilgi ve belgeler başvuruyu geçersiz kılar.

4-Başvurularda pasaport numarası esas alınır.

5-Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik ya da yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurular ve yerleştirme işlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi gereğince geçersiz sayılır.

6-Lise Mezuniyet Notu’nu gösteren bir belge mutlaka yüklenmelidir.

7- Her aday en fazla toplam 5 (beş) farklı tercih yapma hakkına sahiptir.

8-Erkek adayların Ebelik Bölümüne tercih hakkı bulunmamaktadır.

9-Her adayın 100 üzerinden çevrilen not ortalaması Üniversitemizin sisteminde yer alan dönüştürme tablosuna göre yapılır (Başvuran adaylar mezun oldukları okullarda diploma notunun 100'lük sisteme çevirisini yaptırabilir veya 100'lük notunu belirtir dönüşüm tablosunu sisteme yükleyebilirler).

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYIT HAKKI KAZANMA

 (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  Üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanlarına yerleştirmede  Orta Öğretim (Lise) Diploma Notu arandığından başvuru yapacak adaylar tercihlerini diploma notu ile yapmalıdır.

 1-Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

2- Asil ve yedek yerleştirme işlemleri birlikte yapılarak, takvimde belirtilen tarihlerde student.edu.tr web sitesinde ilan edilip, kabul edilen adaylar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından adayın başvuru yaparken beyan ettiği e-mail adresine bir e-posta gönderilebilir. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmaz.

3-Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sırası esas alınır. Her iki puanın eşit olması halinde doğum tarihi daha küçük olana öncelik verilir.

4-Aldığı puana göre herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölümün asıl ya da yedek listesinde yer alamaz.

5-Başvurdukları bölümün kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl aday kazanmış olduğu bölüme belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırır. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder.

6-Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik, yanlış beyanda bulunan ya da imzaları eksik adayların başvuruları / yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır. 

7-Bir bölüme ayrılan kontenjanın 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenebilir.

8-Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden sırası ile öğrenci kaydı yapılır.

9-Herhangi bir kontenjana müracaat olmaması halinde en fazla müracaatın olduğu ülke/ülkeler kontenjanındaki adaylar yukarıdaki usuller dikkate alınarak komisyon tarafından o ülkenin asil listesinde ilan edilebilir.

10-Herhangi bir kontenjanın yedek listesinde ilan edilecek kadar aday bulunmaması halinde en fazla müracaatın olduğu ülke/ülkeler kontenjanındaki adaylar yukarıdaki usuller dikkate alınarak komisyon tarafından o ülkenin yedek listesinde ilan edilebilir.

11-Yerleştirme sonuçları elektronik ortamda duyurulur. Kabul edilen adaylar, kendi başvuru sayfaları aracılığı ile kabul mektuplarını temin edebilirler.

12- Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adayların, uluslararası öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’unun aşılmayacaktır.

 KESİN KAYIT EVRAKLARI

 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgelerde eksiklikler bulunursa kayıt yapılmaz. 

1- Lise Diplomasının aslı  ve Lise diplomasının noter onaylı Türkçe çevirisi

2-Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

3-Not durum belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi.(Lisedeki tüm sınıflarda alınan derslerin not dökümü içermelidir.)

4- Adaylar kayıt sırasında online başvuru ekranından yükledikleri belgelerin aslını veya onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır.

5- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi. (Adayların Türkiyede yasal ikametine, Türkiyeye  giriş tarihine bakılacak vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup; adaylar ülkelerine ait süreyi, konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.)

6- Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

   - Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006 (IBAN:TR830001002294000170005006) (Adaylar kesin kayıt için geldiklerinde kampüste bulunan banka şubesine yönlendirilecektir)

7-TÖMER Belgesi (C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri zorunludur).

8-Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği ve Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası.  (Kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde istenilen belgeler Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edilir).

9- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

10-Mavi kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi.

11-Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.)

12- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge,

13-18 yaşından küçük olan adayların muvafakatname belgesi ve Türkçe tercümesi. Belgede eğitim ve ikamet izni alabilmesi  açıkça belirtilmeli ve apostil şerhli olmalıdır)

  (1) Özel kanunlardaki hükümler hariç yabancı çocuğa ilişkin iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar gözetilir:

a) Ortak velayet durumunda anne ve babanın birlikte muvafakati aranır. Eşlerden biri ve çocuk ayrı ülkelerde ise çocuk için başvuruda bulunan anne ya da babadan, diğer eşin bu taleple ilgili muvafakati istenir.

b) Velayetin kendisinde olduğunu belgeleyen anne ya da baba, işlemleri tek başına yapabilir.

 

c) Yasal temsilci ile çocuğun farklı ülkelerde olduğu durumda, yasal temsilcinin yetkili makam huzurunda verilmiş onayı ve refakatçinin çocuğun bakımını üstlendiğine ilişkin taahhüdünün olması kaydıyla, çocuğun refakatine bırakıldığı kişiye çocuk hakkında işlemleri yapma hakkı tanınır. Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük ise  doğum belgesi, muvafakatname, gerekli durumlarda ebeveynin ölüm belgesi ve mahkeme kararının aslının yanında fotokopileri ile ibraz etmeleri gerekmektedir.( bu belgelerin başvuru sahibi yabancının ülkesinden ya da konsolosluğundan Türkçe Apostil şerhli olması gerekmektedir.) Bu kapsamda;

1-Evli olan ancak ebeveynlerinden sadece biriyle ülkemize gelecek olanların ülkesinde kalacak ebeveyninin muvafakatinin (Vize/vize muafiyeti süresinden fazla kalmaları halinde ikamet izni almasına onay verdiğine dair şerh bulunacak şekilde) alması

         2-Ebeveynlerinden birinin ölmüş olması halinde ölüm raporunun getirilmesi,

         3-Ebevenlerinden birine ulaşılamaması veya boşanmış olmaları halinde çocukla ilgili tüm velayet haklarının diğer ebeveynde olduğunu gösteren onay usulüne uygun belge ya da gaiplik kararının getirilmesi, 

        4-Yine evlilik dışı birliktelikten doğan ve bu nedenle baba isminin kayıtlarda bulunmaması durumunda çocukla ilgili tüm velayet haklarının anne de olduğunu gösteren onay usulüne uygun belgenin getirilmesi,

        5- Söz konusu işlemlerde çocuğun ebeveynlerinin kim olduğunu gösteren kimlik belgesi ya da doğum belgelerinin görülmesi halinde müracaatlarının işleme alınması gerekmektedir.

14-Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi.(Apostil Şerhli)

 15-Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

16- Ortaöğretiminin tamamını KKTC’de bitiren KKTC Uyruklu adayların GCE ALevel  sınav sonuç belgesinin aslı.(2 ALevel)

17-Azerbaycan TQDK Sınav Sonuç Belgesinin aslı.

 Tıp ve Diş Hekimliği Programı için 700/500
 Lisans Programları (Tıp ve Diş Hekimliği hariç) 700/400
 Önlisans Programları 700/250

 TÜRKÇE DİLİ DÜZEYİ

 1- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe düzey belirleme sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Kayıt olan her adayın bu sınava girmesi zorunludur (Yunus Emre Enstitüsü ya da YÖK bünyesindeki devlet üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik başarı belgesi olanlar hariç). TÖMER’in yaptığı Türkçe Yeterlik Sınavında C1 düzeyinde başarı gösteren her aday kazandığı bölümde öğrenimine başlar.

2- Türkçe sınavından başarılı olamayan veya muaf olma kriterlerini taşımayanlara Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri Üniversitemiz TÖMER Müdürlüğü tarafından yapılır. Güz ya da Bahar dönemi sonunda yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında C1 düzeyinde başarılı olan adaylar kendi bölümlerinde öğrenimine başlar.

3- Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar içinde Türkçe Dil Düzeyi şartları geçerlidir.

YABANCI DİL YETERLİK DÜZEYLERİ (İngilizce-Almanca-Japonca-Arapça)

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar.(Bu sınavlara ait eşdeğerlikler komisyon tarafından belirlenir.) Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapan birimlere kaydolan öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları halinde ilgili Yönetmelik kurallarına göre yabancı dil öğrenimine devam ederler.

*Pandemik COVİD-19 tehdidine ve gelişmelere göre kayıt kabul ve yerleştirme sürecinde değişiklik yapılabilir. Gelişmeler COMÜ-Uluslararası Öğrenci Ofisinin sayfasından duyurulacaktır.

 

 BİLGİ VE İLETİŞİM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Uluslararası Öğrenci Ofisi /Terzioğlu Kampüsü 

ÇANAKKALE – TÜRKİYE 

Tel: +90 286 218 00 18  Dahili :1521-1476 Fax:+90 286 218 14 36          e-mail:  studentcomu.edu.tr

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)