Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Kesin Kayıt İçin Gereken Belgeler

KESİN KAYIT EVRAKLARI

 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgelerde eksiklikler bulunursa kayıt yapılmaz. 

 1- Lise Diplomasının aslı  ve Lise diplomasının noter onaylı Türkçe çevirisi

2-Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

3-Not durum belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi.(Lisedeki tüm sınıflarda alınan derslerin not dökümü içermelidir.)

4- Adaylar kayıt sırasında online başvuru ekranından yükledikleri belgelerin aslını veya onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır.

5- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi. (Adayların Türkiyede yasal ikametine, Türkiyeye  giriş tarihine bakılacak vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup; adaylar ülkelerine ait süreyi, konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.)

6- Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

   - Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006 (IBAN:TR830001002294000170005006) (Adaylar kesin kayıt için geldiklerinde kampüste bulunan banka şubesine yönlendirilecektir)

7-TÖMER Belgesi (C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri zorunludur).

8-Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği ve Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası.  (Kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde istenilen belgeler Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edilir).

9- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

10-Mavi kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi.

11-Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.)

12- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge,

13-18 yaşından küçük olan adayların muvafakatname belgesi ve Türkçe tercümesi. Belgede eğitim ve ikamet izni alabilmesi  açıkça belirtilmeli ve apostil şerhli olmalıdır)

  (1) Özel kanunlardaki hükümler hariç yabancı çocuğa ilişkin iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar gözetilir:

a) Ortak velayet durumunda anne ve babanın birlikte muvafakati aranır. Eşlerden biri ve çocuk ayrı ülkelerde ise çocuk için başvuruda bulunan anne ya da babadan, diğer eşin bu taleple ilgili muvafakati istenir.

b) Velayetin kendisinde olduğunu belgeleyen anne ya da baba, işlemleri tek başına yapabilir.

 

c) Yasal temsilci ile çocuğun farklı ülkelerde olduğu durumda, yasal temsilcinin yetkili makam huzurunda verilmiş onayı ve refakatçinin çocuğun bakımını üstlendiğine ilişkin taahhüdünün olması kaydıyla, çocuğun refakatine bırakıldığı kişiye çocuk hakkında işlemleri yapma hakkı tanınır. Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük ise  doğum belgesi, muvafakatname, gerekli durumlarda ebeveynin ölüm belgesi ve mahkeme kararının aslının yanında fotokopileri ile ibraz etmeleri gerekmektedir.( bu belgelerin başvuru sahibi yabancının ülkesinden ya da konsolosluğundan Türkçe Apostil şerhli olması gerekmektedir.) Bu kapsamda;

1-Evli olan ancak ebeveynlerinden sadece biriyle ülkemize gelecek olanların ülkesinde kalacak ebeveyninin muvafakatinin (Vize/vize muafiyeti süresinden fazla kalmaları halinde ikamet izni almasına onay verdiğine dair şerh bulunacak şekilde) alması

         2-Ebeveynlerinden birinin ölmüş olması halinde ölüm raporunun getirilmesi,

         3-Ebevenlerinden birine ulaşılamaması veya boşanmış olmaları halinde çocukla ilgili tüm velayet haklarının diğer ebeveynde olduğunu gösteren onay usulüne uygun belge ya da gaiplik kararının getirilmesi, 

        4-Yine evlilik dışı birliktelikten doğan ve bu nedenle baba isminin kayıtlarda bulunmaması durumunda çocukla ilgili tüm velayet haklarının anne de olduğunu gösteren onay usulüne uygun belgenin getirilmesi,

        5- Söz konusu işlemlerde çocuğun ebeveynlerinin kim olduğunu gösteren kimlik belgesi ya da doğum belgelerinin görülmesi halinde müracaatlarının işleme alınması gerekmektedir.

14-Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi.(Apostil Şerhli)

 15-Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ’na kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

16- Ortaöğretiminin tamamını KKTC’de bitiren KKTC Uyruklu adayların GCE A Level  sınav sonuç belgesinin aslı.

17-31 Ekim 2017 tarihinde imzalanmış “Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğrenim Kurulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” 5. Maddesine istinaden; Azerbaycan vatandaşlarının Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan merkezileştirilmiş sınavın sonuçları dikkate alınacaktır.