08.09.2020 Tarihli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu Kararları

.

Karar-01) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının 05 Ekim 2020 tarihinde başlamasına ve aşağıda açıklamaları belirtilen akademik birimler dışında kalan tüm lisans ve önlisans programlarının “Uzaktan Öğretim” yöntemiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine,

Decision -01) It has been decided that the academic study programs for which the 2020-2021 Academic Year Fall Semester will start on 05 October 2020 and the explanations of all the remaining undergraduate and associate degree programs will be conducted by "Distance Education" method.

-Tıp Fakültesi, 4. 5. ve 6. sınıfların sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacak şekilde yapılması.

- Faculty of Medicine, 4th, 5th, and 6th grades only practice lectures face to face.

-Eğitim Fakültesinin, 4. sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okul Deneyimi” derslerinin MEB’e bağlı okulların açılması ve MEB ile YÖK Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB’e bağlı okullarda yüz yüze olacak şekilde yapılması.

- In line with the decision of the Ministry of National Education and the Council of Higher Education, it was decided to conduct the 4th grade "Teaching Practice 1 and School Experience" lessons at schools affiliated to the Ministry of National Education face to face.

-İlahiyat Fakültesinin, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda yapılacak “Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavının yüz yüze yapılması.

- The Faculty of Theology will hold the Arabic Preparatory Exemption Exam in person in the Fall Semester of the 2020-2021 Academic Year.

-Devlet Konservatuvarı, 1. sınıf çalgı uygulama derslerinin (Ana Çalgı I ve Eşlikli Çalma I) yüz yüze olacak şekilde yapılması.

- The State Conservatory decided to hold the 1st grade instrument practice lessons (Main Instrument I and Accompaniment I) face to face.

Karar-02) Üniversitemiz lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda; uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine,

Decision -02) In line with the opinions of the graduate programs and departments of our university; It can carry out educational activities where both can be applied remotely, face-to-face, or mixed methods.

Karar-03) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nın uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ilişkin olarak;

Decision -03) Regarding the realization of the 2020-2021 Academic Year Fall Semester of our university through distance education;

-Staj uygulamalarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına,

- Internship applications can be done remotely, online, or as homework,

-Uzaktan yapılacak derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına,

-The midterm and final exams of the distance lessons are remotely done online or in the form of homework,

-Uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS’ye yüklenmesine,

-Uploading all materials of online courses to UBYS,

-Uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dk. süre ile gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına,

- It was decided to hold a remote online lesson for 20 minutes and to record the lessons,

-Uzaktan online dersler için derslere devam şartının aranmamasına,

- Attending classes are not required for distance online courses,

-Uzaktan online ders verecek öğretim elemanlarının (özel durumu olanlar hariç) Üniversitemiz içerisinde bulunan bürolarını ya da derslikleri kullanarak bu dersleri yapmalarına,

- Instructors (except for those with special situations) who will teach online courses remotely do these courses by using their offices or classrooms in our university,

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

It was decided unanimously.